Urat dhe Tunelet

Urat janë objekte artificiale me gjatësi mbi 5 m të cilat mundësojnë evitimin e pengesave natyrore dhe janë objekte të shtresës së poshtme të hekurudhave.

Në hekurudhat e Kosovës kemi gjithsej 118 ura, prej tyre 68 ura të çelikut, 46 ura nga betoni i armuar dhe 4 të muratuara me gur.

Tunelet janë objekte  artificiale të cilat mundësojnë evitimin – kalimin e pengesave natyrore j. Hekurudhat e Kosovës i kanë 24 tunele në gjatësi totale 9.392 km.