Shënimet teknike për linjat

 Shënimet dhe karakteristikat teknike të hekurudhave të Kosovës me sa vijon:

NUMRI RËNDOR  

 

EMËRTIMI

 I VIJES

HEKURUDHORE

DATA DHE VITI

LESHUAR NË KOMUN.

 

GJATËSIA   E BINARVE

 

TIPI I   SHINAVE TË

VENDOS. NË BINAR

 

KLASI I HEKURUDHËS

KATEGORIA  

E   HEKURUDHES SIPAS

URDH.UIC   700

 

PROFILI   NGARKUES

 

 

NUMRI   DHE GJATËSIA E

         NUMRI  VENDËKALIMEVE   NUMRI I

NDËRRUES.

 

PJERTËSIA MAKSIMALE

HEK.E HAPUR

ME BINAR KALUES

             KM           

TË STACIONEVE

             KM

 

E PERGJITHSHM

             KM

 

     TUNELEVE

 

 

    

          URAVE

 

    LËSHESAVE

TË   THJESHTA

NJËANSORE

KRYQZORE  TË DY.

    “ANGLEZE”

 

KATEGORIA

MASA   BOSH.

     T

MASA NË

      T/m

NR/Ml   NR/Ml NR/M
1             2   3    4    5      6    7      8    9   10    11    12    13    14 15   16     17    18
 

 

1

H.   ELE-MITROV.

MITR.-LESHAK

164+400-313+510

1874

12.02.

1931

 

 

149,110

 

 

66.238

 

 

215.348

   S-49

TË SAL.

SH.GJ.SH

 

 

 

M-K

 

 

 

 D-3

 

 

 22,5

 

 

   7,2

 

 

JZH-1

 

 

14/2946

 

 

74/1976

 

 

301

 

 

104

 

 

215

 

   

 23

 

  17,8‰

305+570-860

 

2

 

PEJË-F.   KOSOVË

0+679,50-81+941,50

 

12.07.

1936

 

81,261

 

20,401

 

101,662

   

   “

 

T-I

 

 C-2

 

 20,0

 

   6,4

 

      “

 

6/2423

 

22/607

 

241

 

 70

 

 72

 

   1

 

   19,3‰

31+550-800

 

3

 

KLINË-PRIZREN

0+396,34-58+831,90

0+396,50-13+748

 

1963

 

1981/82

 

58,435

 

12,690

 

  71,125

S-45   VAZH.

KLASIK

S-49-13+748

SH.GJ.SH

 

 

 

T-II

 

 B-1

 

 D-3

 

 18,0

 

 22,5

 

  5,0

 

  7,2

 

      “

 

2/738

 

11/255

 

139

 

 52

 

 45

   

  –

 

   16,0‰

50+450-720

 

 

4

F.   KOSOVË-PRISHTINË

LIVADH-PRISHT.

84+400-114+531

BARDHOSH-F.K

114+531-129+59

09.08.

 1934

15.05.

 1949

 

 

 

 

 

45,198

 

 

 

 

 

5.207

 

 

 

 

 

50,405

 

 

35/8a   vazh. klasike

S-49/45   vazhd.klasi.

 

 

T-II

 

 

 

 

  

 A

 

 D-3

 

 

16,0

 

22,5

 

  

 5,0

 

  7,2

 

      “

 

 

 

 

2/3268

 

 

 

 

7/150

 

 

 

 

78

 

 

 

 

31

 

 

 

 

21

 

 

 –

 

 

    13,0‰

113+300-700

                                 GJETHËSEJT  

334,004

 

104,538

 

438.542

             

  24/9375

 

 

115/2988

 

 

  759

 

 257

 

353

 

 24

 

                                                                                                                                                                     ____________________