Ndërtimi i binarëve industrial

Sektori PMLH bën ndërtimin dhe mirëmbajtjen e binareve industrial për kompanitë e interesuara