Menaxhmenti

Menaxhmenti i Infrakosit

Në vijim është prezantuar menaxhmenti i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS i cili është përgjegjës për realizimin e detyrave sipas strukturës organizative të kompanisë.