Bordi i Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA është themeluar me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 

 Përbërja e Bordit të Drejtorëve është si vijon: 

  1. Edona Nahi, kryesuese,
  2. Genc Hundozi, anëtar,
  3. Besarta Zuka, anëtare dhe
  4. Fitim Raci, anëtar

Detyrat e Bordit të Drejtorëve

1.    Aprovon Statutin e NP-së, respekton dhe kujdeset për zbatimin e këtij statuti të kompanisë dhe akteve tjera ligjore dhe nënligjore, zbaton vendimet e nxjerra në mbledhjen e përgjithshme, merr vendime, aprovon rregullore, raporte, politika dhe akte tjera në pajtim me ligjin;

2.    Përcakton dhe shqyrton strategjinë e kompanisë në baza të rregullta ose së paku çdo tre muaj;

3.    Përgatitë dhe aprovon strategjitë afatgjata, investimet dhe planet financiare të kompanisë dhe në kuadër të kornizës kohore e bënë rishqyrtimin sa herë që të paraqitet nevoja (së paku tre herë gjatë tre muajve), si dhe bërjen e ndryshimeve të nevojshme;

4.    Përcakton transaksionet për të cilat KE-ja nuk ka fuqinë e veprimit të pavarur (dhe të obligojë kompaninë) por duhet të kërkojë autorizim paraprak nga Bordi i Drejtorëve ose miratimi i përbashkët me shkrim nga ndonjë zyrtar tjetër;

5.    Cakton bazuar në propozimin e KE-së, largon apo zëvendëson Zyrtarin Kryesor Financiar (ZKF) dhe Sekretarin (Sekretari/Këshilltari i lartë, dhe përcakton pagesat e tyre në bazë të propozimeve të bëra nga komisioni i auditimit.

6.    Vendosë lidhur me propozimet e bëra nga KE-ja, transaksionet financiare në bazë të të cilave ZKF nuk do të ketë fuqinë e veprimit të pavarur (dhe të obligojë kompaninë) por duhet të kërkojë autorizim paraprak nga KE dhe Bordi i drejtorëve;

7.    Mbikëqyr vazhdimisht dhe me vendosmëri performancën e aktiviteteve të kompanisë, punën e KE-së, ZKF-së dhe Sekretarit, menaxhmentin e brendshëm të kompanisë dhe performancën e tyre si dhe siguron raportime për kompaninë që është duke organizuar në at mënyrë që lejon performancën e nevojshme të detyrës monitoruese; dhe mbi këtë bazë zbaton detyrat e dhëna (në rastin e auditorit të brendshëm vetëm me propozim të dhënë nga ana e komisionit të auditimit);

8.    Aprovon në fund të çdo kalendari të aktiviteteve pa vonesa dhe për çdo rast brenda (90) ditësh pas përfundimit të vitit fiskal të kompanisë:

Ø  Bilancin vjetor të gjendjes dhe pasqyrat e humbjes dhe të ardhurave të kompanisë dhe çfarëdo pasqyre tjetër financiare e kërkuar me ligj;

Ø  Një raport vjetor mbi menaxhmentit, rregulloret e biznesit, gjendjen financiare dhe industriale të kompanisë, që do të përfshijë sqarime rreth operimit dhe performancës së kompanisë dhe barazimit me planet afatgjata si dhe të bëjë një propozim për alokimin, investimin ose shpërndarjen e përfitimit vjetor ose mbulimin e humbjeve; dhe 

Ø  Krijimin e një deklarate mbi aksionarët – që bazuar në njohuritë e Bordit të Drejtorëve, marrë parasysh edhe raportin e komisionit të auditimit dhe bazuar në një hetuesi të pavarur dhe të kujdesshme dhe konsolidim adekuat të deklarojë se dokumentet e lartpërmendura janë të vërteta dhe të sakta, prandaj edhe duhet të cekë se çdo informacioni apo rishikim, përndryshe çdo mënyrë tjetër duhet të konsiderohet si përpjekje për kontrollim   dhe të dorëzohen së bashku me raportet e auditorit të jashtëm dhe dokumentet e parapara i dërgohen (i) aksionarëve së paku (30) ditë para mbajtjes së mbledhjes së përgjithshme vjetore;  

9.    Siguron sistemin e kontrollit të brendshëm, duke përfshirë edhe kontrollin financiar dhe procedurat e duhura;

10. Sigurohet që sistemet të jenë në vend adekuat dhe të duhur në mënyrë që mbajtja e librave dhe regjistrave te kompanisë përfshirë edhe regjistrat financiar të mbahen në pajtueshmëri me standardet e kontabilitetit dhe ligjeve ne fuqi dhe që drafti i raporteve financiare është bërë në mënyrë të duhur;

11. Sigurohet që auditimi i librave dhe regjistrave bëhet së paku çdo vit nga auditori i jashtëm;

12. Sigurohet që sistemet dhe procedurat adekuate janë të krijuara për të garantuar respektimin e të gjitha ligjeve të aplikueshme nga ana e kompanisë gjatë kryerjes së aktiviteteve dhe detyrimeve të biznesit;

13. Identifikohen mjetet adekuate sipas kërkesës së KE-së për matjen e performancës së Kompanisë;

14. Sigurohet që biznesi i kompanisë kurrë nuk do të devijojë nga objektivat e cekura në Statut pa autorizim të qartë nga Mbledhja e përgjithshme;

15. Bordi i Drejtorëve përveç kësaj mund të miratojë udhëzimet në emër të KE-së për menaxhimin e brendshëm të kompanisë dhe të japin fuqinë dhe autoritetin e vendim-marrjes së bashku me zyrtarët dhe menaxherët e kompanisë, dhe me propozimin e dhënë nga KE-ja mund të  emërojë zyrtarë tjerë (përveç ZKE-së, ZKF-së, Auditorit të Brendshëm) dhe të caktojë rregullat në lidhje me emërimin, pagesën, largimin apo zëvendësimin e tyre si dhe të caktoj ushtrues detyre të zyrtarëve (KE, ZKF, Sekretar) për një periudhë të caktuar kohore.

Sekretari i Kompanisë dhe Auditori i Brendshëm