Rreth Nesh

Misioni

Misioni i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës “INFRAKOS”SH.A, është që të operoj rrjetin hekurudhor të Kosovës, ti rris dhe mirëmbajë vijat hekurudhore për operim  bazuar në standardet e Unionit Evropian.

Për të ofruar një rrjet hekurudhor konkurrues, të qëndrueshëm dhe të suksesshëm në përputhje me nevojat e shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës dhe më gjerë, duke i plotësuar kërkesat e sigurisë, të ambientit dhe ato ekonomike.

Vizioni

Ne dëshirojmë që Infrastrukturën e Hekurudhave të Kosovë  “INFRAKOS” SH.A,  ta modernizojmë dhe ta bëjmë shumë atraktive për shërbimet të cilat i ofrojmë bazuar ne standardet e Unionit Evropian

Të jemi prijës në ofrimin e linjave hekurudhore dhe shërbimeve tjera të infrastrukturës për të gjithë operatorët e transportit hekurudhor brenda dhe jashtë vendit në mënyrë të barabartë, transparente dhe jodiskriminuese. Që të jemi ofrues tërheqës dhe më i efektshëm i rrjetit hekurudhor në rajonin e Ballkanit perëndimor.

Çelësi i suksesit

Suksesi i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës do të është të krijojnë dobi për shoqërinë Kosovare. Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës me shërbimet e qëndrueshme duhet të bazohen në angazhimet dhe udhëheqjen e punonjësve kompetent, infrastrukturës efecientë dhe me ofrimin e shërbimeve të pritura nga Kosova. Hekurudhat e Kosovës janë krenare që janë operator të vetëm të Ndërmarrjeve Publike në tërë Kosovën me staf multietnik, klientë multietnik, dhe me qasje të plotë në pronën tonë.