Punësimi

Infrakos Sh.A., ofron mundësi punësimi për ekspertë të fushave të ndryshme, veçanërisht ata që ofrojnë kualifikimet e nevojshme, aftësitë dhe përvojën e përshtatshme, pa dallim apo diskriminim. Të gjithë ju që jeni të interesuar për të aplikuar për pozitat e ofruara për punësim, formulari i aplikimit mund të merret në linkun: Aplikacion për punësim   ose në zyret e Drejtorisë së Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës – Infrakos SH.A,  adresa: Sheshi i Lirisë p.n, në Fushë Kosovë. Për informata kontaktoni në numrat e telefonit: 038 550 550 237 dhe 038 550 550 177 Aplikacionet pas datës së mbylljes së konkursit nuk do të merren parasyshë. Aktualisht janë të hapura këto vende pune:

Të nderuar, nëse keni problem hapjen e aplikacioneve (konkurseve) me browserin e Google Chrome, atëherë provoni me browser tjeter si Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla apo edhe ndonje browser tjeter.

Vendim i Komisionit pas vlersimit të kandidatëve për Drejtus Treni të 3(tre) kanididatëve ST- Pejë dhe ST-Klinë

Deklarata nën Betim

Konkurs Zyrtar për Auditimin e Brendshëm

Anulimi i konkursit për Zyrtar për Auditimin e Brendshëm

Konkurs Drejtues i Lëvizjes së Trenave-Praktikant

Vendimi për Anulim Konkursit Zyrtar për Auditimin e Brendshëm

Vendim mbi anulimin e Konkursit për Drejtus Trenave

Vendimi për anulimin e konkursit ZKA

Vendimi për Anulimin e Konkursit për Certifikues dhe Drejtues Treni

Vendim mbi emërimin  Zyrtar Kryesor Financiar dhe Thesarit i Ndërrmarjes Publike Inrastruktura e Hekurudhave të Kosovës INFRAKOS SH.AH-së

Lista e ngushtë e kandidatëve për intervistë për pozitën e ZKFTH  në INFRAKOS SH.A

Vendim mbi anulimin e konkursit për këto pozita: Koordinator i/e projekteve në Kabinetin e Kryeshefit Ekzekutiv,  Zyrtar Certifikues,  Asistent në Kabinetin e Kryeshefit Ekzekutiv dhe Vozitës