Publikimet

PËRFITUESIT E SHPALLJES PUBLIKE

SHPALLJE PUBLIKE PËR DHËNIEN E PRONËS ME QIRA (AFATI 29 Prill – 29 Maj, 2022)

EKSPOZEU I RRJETIT MBI TERMINALIN E MALLRAVE 2023

NJOFTIMI PËR PËRFITUESIT E SHFRYTËZIMIT TË PRONËS SË INFRAKOS-IT SIPAS SHPALLJES PUBLIKE

QENDRA RAJONALE PËR TRASHËGIMI KULTURORE – PRISHTINË

RAPORTI PER HAPJEN DHE VLERËSIMIN E OFERTAVE PER SHFRYTEZIMIN E PRONES ME QIRA SIPAS SHPALLJES PUBLIKE TE SHPALLUR ME DT.23.06.2021

VENDIMI MBI TARIFAT E QIRASË PËR PRONËN E INFRASTRUKTURËS SË HEKURUDHAVE TË KOSOVËS  SHA – INFRAKOS

APLIKACIONI PËR MARRJEN E PRONES SË INFRAKOSIT NË SHFRYTËZIM ME QIRA PËR PERSONAT JURIDIK

APLIKACIONI PËR MARRJEN E PRONES SË INFRAKOSIT NË SHFRYTËZIM ME QIRA PËR PERSONAT FIZIK

APLIKACIONI PËR VENDOSJEN E ÇMIMIT TË OFERTËS FINANCIARE

VENDIMI PËR ZYRTARIN E INFRAKOS-IT PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE SIPAS LIGJIT NR. 06/L – 85

EKSPOZEU I RRJETIT MBI TERMINALIN E MALLRAVE 2022

EKSPOZEU I RRJETIT MBI TERMINALIN E MALLRAVE 2021

Projekti Preliminar dhe VNMS për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Fushë Kosovë-Podujevë – Kufiri me Serbinë

VENDIMI MBI EKSPOZEUN E RRJETIT 2021 NGA MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

EKSPOZEU I RRJETIT 2021

PLANI I BIZNESIT (2021-2023)

PLANI I BIZNESIT 2020

LIGJI PËR HEKURUDHAT E KOSOVËS

EKSPOZEU I RRJETIT 2020

EKSPOZEU I RRJETIT MBI TERMINALIN E MALLRAVE 2020

RAPORTI I KËNAQSHMËRISË 2019

EKSPOZEU I RRJETIT (2019)

EKSPOZEU I RRJETIT (2019) MBI TERMINALIN E MALLRAVE

KORNIZA E POLITIKËS SË INFRAKOSIT PËR RISISTEMIM