Publikimet

Përfituesit e prones së Infrakos-it sipas shpalljes publike të dates 02.11.2023

Shpallje publike për dhënjen e pronës me qera

Kërkesa për blerje të traversave të drurit

Raporti i kenaqshmeris 2022

Plani i Biznesit 2023

VENDIMI I QEVERISË PËR EMËRIMIN E BORDIT TË INFRAKOS SH.A

VENDIMI MBI EMËRIMIN E KOMISIONIT TË AUDITIMIT TË INFRAKOS SH.A

PËRFITUESIT E PRONËS SË INFRAKOS SH.A SIPAS SHPALLJES PUBLIKE TË DATËS 22.03.2023

APLIKACION PËR MARRJEN E PRONES ME QIRA TË INFRAKOSIT NGA PERSONAT JURIDIK

APLIKACION PËR MARRJEN E PRONES ME QIRA TË INFRAKOSIT NGA PERSONAT FIZIK

APLIKACIONI PER VENDOSJEN E ÇMIMIT TE OFERTES FINANCIARE

SHPALLJE PUBLIKE PËR DHËNIE TË PRONËS ME QIRA (AFATI 22.02.2023 – 23.03.2023)

EKSPOZEU I RRJETIT 2023

PËRFITUESIT E SHPALLJES PUBLIKE

EKSPOZEU I RRJETIT MBI TERMINALIN E MALLRAVE 2023

NJOFTIMI PËR PËRFITUESIT E SHFRYTËZIMIT TË PRONËS SË INFRAKOS-IT SIPAS SHPALLJES PUBLIKE

QENDRA RAJONALE PËR TRASHËGIMI KULTURORE – PRISHTINË

VENDIMI MBI TARIFAT E QIRASË PËR PRONËN E INFRASTRUKTURËS SË HEKURUDHAVE TË KOSOVËS  SHA – INFRAKOS

APLIKACIONI PËR MARRJEN E PRONES SË INFRAKOSIT NË SHFRYTËZIM ME QIRA PËR PERSONAT JURIDIK

APLIKACIONI PËR MARRJEN E PRONES SË INFRAKOSIT NË SHFRYTËZIM ME QIRA PËR PERSONAT FIZIK

APLIKACIONI PËR VENDOSJEN E ÇMIMIT TË OFERTËS FINANCIARE

VENDIMI PËR ZYRTARIN E INFRAKOS-IT PËR MBROJTJEN E SINJALIZUESVE SIPAS LIGJIT NR. 06/L – 85

Projekti Preliminar dhe VNMS për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Fushë Kosovë-Podujevë – Kufiri me Serbinë

VENDIMI MBI EKSPOZEUN E RRJETIT 2021 NGA MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

PLANI I BIZNESIT (2021-2023)

LIGJI PËR HEKURUDHAT E KOSOVËS

KORNIZA E POLITIKËS SË INFRAKOSIT PËR RISISTEMIM