Punësimi

Infrakos Sh.A., ofron mundësi punësimi për ekspertë të fushave të ndryshme, veçanërisht ata që ofrojnë kualifikimet e nevojshme, aftësitë dhe përvojën e përshtatshme, pa dallim apo diskriminim. Të gjithë ju që jeni të interesuar për të aplikuar për pozitat e ofruara për punësim, formulari i aplikimit mund të merret në linkun: Aplikacion për punësim   ose në zyret e Drejtorisë së Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës – Infrakos SH.A,  adresa: Sheshi i Lirisë p.n, në Fushë Kosovë. Për informata kontaktoni në numrat e telefonit: 038 550 550 237 dhe 038 550 550 177 Aplikacionet pas datës së mbylljes së konkursit nuk do të merren parasyshë. Aktualisht janë të hapura këto vende pune:

NJOFTIM PËR ANULIM KONKURSI

Pozita: Kryeshef Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës “INFRAKOS” Sh.A

NJOFTIM PËR ANULIM KONKURSI

Vendim për anulim konkursi