Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Me datën 30.06.2020 Bordi i Drejtorëve i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS së bashku me zyrtarët e lartë të kompanisë vizituan punishten e stacionit Hekurudhor Miradi në të cilën po vijon rehabilitimi dhe modernizimi i fazës së parë të Linjës së 10-të Hekurudhore (Fushë Kosovë – Hani i Elezit).
(Shqip) Njëri ndër dokumentet kryesore të Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS është Ekspozeu i Rrjetit përmes të cilit bëhet rregullimi i ofrimit të të gjitha shërbimeve për operatorët e transportit hekurudhor të udhëtarëve dhe mallrave. Ngjashëm me vitet e kaluara edhe këtë viti INFRAKOS-i ka bërë hartimin e Ekspozeut të Rrjetit për vitin 2021 të cilin muaj më parë ua kishte dërguar të gjitha palëve të interesit për konsultim.
Informata për Infrakos