Lajmet dhe Ngjarjet
Me datën 30.06.2020 Bordi i Drejtorëve i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS së bashku me zyrtarët e lartë të kompanisë vizituan punishten e stacionit Hekurudhor Miradi në të cilën po vijon rehabilitimi dhe modernizimi i fazës së parë të Linjës së 10-të Hekurudhore (Fushë Kosovë – Hani i Elezit).
Njëri ndër dokumentet kryesore të Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS është Ekspozeu i Rrjetit përmes të cilit bëhet rregullimi i ofrimit të të gjitha shërbimeve për operatorët e transportit hekurudhor të udhëtarëve dhe mallrave. Ngjashëm me vitet e kaluara edhe këtë viti INFRAKOS-i ka bërë hartimin e Ekspozeut të Rrjetit për vitin 2021 të cilin muaj më parë ua kishte dërguar të gjitha palëve të interesit për konsultim.
Informata për Infrakos

Lexues të nderuar, zonja dhe zotërinj,

Në vitin 1874 u ndërtua linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linjës në relacionin Mitrovicë – Leshak, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren.